వ్యక్తిత్వం అంటే ఏమిటి 

మీ బాస్ ను మొదటి సారి ఆకట్టుకొనే విధంగా మీరు వ్యవహరించాలి

వృత్తిపరమైన  దుస్తులతో అందరినీ ఆకట్టుకోండి

మిమ్మల్ని మీరు చక్కగా ప్రదర్శించండి

బాడీ లాంగ్వేజ్ ద్వారా ఎదుటి వ్యక్తిని ఆకర్శించండి 

అందరిముందు ఆత్మవిశ్వాసన్ని ప్రదర్శించండి 

మిమ్మల్ని మీరు హుందాగా  ప్రరిచయం చేసుకోండి

పని వాతావరణం వద్ద  సహోద్యోగుల పట్ల  గౌరవంగా వ్యవహరించండి 

మీ బాడీ లాంగ్వేజ్ ఆత్మ విశ్వాసం, పనిపై  శ్రద్దను తెలియజేస్తుంది