మెత్తటి గోదుమ రొట్టెకోసం ఇలా చేయండి 

ముందుగా గొదుమలను శుబ్రం చేయండి

గొదుమలను 12 గంటలు నీళ్ళలో నానబెట్టండి 

గొదుమలను ఎండలో బాగా ఎండ పెట్టండి

మెత్తగా మర పట్టండి

పీతికిన పిండిని 1 గంట మూత పెట్టి ఉంచండి

పిండితో చపాతీ చేయండి

పెనం మీద దోరగా కా ల్చం డి

అవసరాన్ని బట్టి నూనె పెట్టండి

Title 3

మెత్తటి చపాతీ రెడీ