డబ్బు ఆదా చేయడానికి 10 మార్గాలు 

విలాసాలకన్న అవసరలే మిన్న

డబ్బు ఎక్కడ వృధా అవుతుందో గుర్తించండీ

డబ్బు ఖర్చు చేయడంలో ప్రణాళికా పాటించండి

డబ్బు అవసరాలకే ఖర్చు చేయాలి

నెలకు సరిపడే కిరాణం ఒకే సారి కొనండి

రెస్టారెంట్లకు వెళ్ళడం తగ్గించండి

మత్తుపనియాల జోలికి వెళ్ళకండి

మందుపార్టీలకు దూరంగా ఉండండి