ఉనకుడు కాయలు కుంకుడుకాయ పొడి 

కుంకుడు కాయతో ఎన్నో ఉపయోగాలు ఉన్నాయి

ఉనకుడు కాయలు కుంకుడుకాయ పొడి 

కుంకుడుకాయ రసం జుట్టుకు ఎంతో ఆరోగ్యం

కుంకుడు కాయ ఆరోగ్య కరమైన సహజ శంపవ

రసాయనా లతో నిండిన శ్యాంపో ల  కన్నా కుంకుడుకాయ ఉత్తమం

కృత్రిమ శ్యాంపో తో సమస్యలు వస్తాయి

కుంకుడు కాయ ఫంగస్ పెరగకుండా చూస్తుంది

ఇది చుండ్రు సమస్యను దూరం చేస్తుంది